ការពិពណ៌នា

It shows a small, digitally created kitten sitting in the palm of a hand. The kitten has large and expressive eyes, and its fur is detailed with a mix of light and dark colors. Its paws are visible, and it is looking directly at the viewer. The hand holding the kitten is very detailed, showing the texture of the skin. The background is blurred out to focus attention on the kitten and the hand


គំរូ

openjourney-v4


បង្កើតរូបភាពកូនឆ្មា

ទទួលបានលទ្ធផលដែលមានគុណភាពប្រសើរជាងមុន ជាមួយនឹងមុខងារកាន់តែច្រើន និងការរឹតបន្តឹងតិច

ក្លាយជា PRO

រូបភាពកូនឆ្មាដែលពាក់ព័ន្ធ

ទាញយក

ការពិពណ៌នា

It shows a small, digitally created kitten sitting in the palm of a hand. The kitten has large and expressive eyes, and its fur is detailed with a mix of light and dark colors. Its paws are visible, and it is looking directly at the viewer. The hand holding the kitten is very detailed, showing the texture of the skin. The background is blurred out to focus attention on the kitten and the hand


គំរូ

openjourney-v4


បង្កើតរូបភាពកូនឆ្មា

ទទួលបានលទ្ធផលដែលមានគុណភាពប្រសើរជាងមុន ជាមួយនឹងមុខងារកាន់តែច្រើន និងការរឹតបន្តឹងតិច

ក្លាយជា PRO